GOveterans Integritetspolicy

Policy kunder


Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av GOveteran används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom GOveteran sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?


Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig


GOveteran AB med organisationsnummer 556528-4097, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna policy.

 

GOveterans behandling av personuppgifter


 

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?


När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, utbildning och arbetserfarenhet, identifikationsuppgifter, information om din användning av GOveterans tjänster och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och fakturauppgifter behandlas.

Vi behandlar enbart ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra GOveterans rättsliga skyldigheter. Kandidaters personuppgifter kan komma att behöva sparas längre än de ändamål de samlades in för på grund av gällande lagkrav, t.ex. kopplat till diskrimineringslagstiftningen.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?


De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster eller i direkt kontakt med GOveteran kommer att behandlas av GOveteran eller bolag i GOveterans koncern, för följande ändamål.


  • För att vi ska kunna utföra de tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig,
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler,
  • För att kontakta dig för samtal,
  • För rekrytering,
  • För matchning av uppdrag och arbeten,
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email,
  • För att behandla dina fakturor och betalningar.

 

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen


GOveteran behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om GOveteran skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta. Du kan i sådana fall när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta GOveteran.

Behandling av personuppgifter för tillhandahållande av tjänster som du har beställt, för fullgörande av andra avtal eller kopplat till åtgärder som du begärt inför ingående av sådant avtal grundas på artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen, nödvändighet för att fullgöra avtal.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål behandlas baserat på GOveterans berättigade intresse att marknadsföra sina tjänster. Utskick av e-post eller SMS förutsätter dock att, om du inte är tidigare kund, du lämnat samtycke enligt Marknadsföringslagen (2008:486).

Därutöver behandlar GOveteran personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav, t.ex. enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


För driften av verksamheten och tillhandahållandet av företagets tjänster ger vi i vissa fall specifika företag tillgång till dina personuppgifter. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss och får enbart behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi anlitar främst personuppgiftsbiträden för tillhandahållande av IT-tjänster (för drift, support och underhåll av IT-lösningar) och franchisetagare men vi kan också komma att anlita personuppgiftsbiträden för t.ex. marknadsföringstjänster.

Vi träffar skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka bl.a. säkerställs att personuppgiftsbiträdet tillämpar åtminstone motsvarande säkerhetsåtgärder som vi själva tillämpar samt att dina personuppgifter inte får behandlas för andra ändamål än de vi samlat in dem för.
Utöver personuppgiftsbiträden kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?


Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES där alla våra egna IT-system är lokaliserade. För det fall personuppgifter skulle komma att behöva behandlas utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga, legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå motsvarande den inom EU/EES. En sådan skyddsnivå säkerställs då antingen genom beslut från EU-kommissionen att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå alternativt genom ingående av godkända standardavtalsklausuler eller liknande godkända mekanismer för säkerställande av skyddet för personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Med hjälp av IT-system och fysiska skyddsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter mot olovlig åtkomst, oavsiktliga ändringar eller förlust av uppgifterna. Endast de personer som har ett faktiskt behov av att behandla dina personuppgifter för de ändamål som de samlats in för har tillgång till dem.

Dina rättigheter


 

Rätt till tillgång


Som registrerad har du rätt till tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Vill du ha ett registerutdrag från GOveteran så maila oss på info@GOveteran.se eller besök oss.

Rätt till rättelse


Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering


Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.


Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning


Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar


Mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet


Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.
Du har alltid rätt att lämna klagomål kring hanteringen av personuppgifter till Datainspektionen.

Vi har anpassat vår hemsida och våra rutiner utifrån dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär bland annat att vi inte sparar känsliga personuppgifter utan att få medgivande, att vi inte överför personuppgifter och att vi har tydliga regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter, varför vi gör det och hur länge vi ska spara dem. Vi ser även till att inte spara dem längre tid än nödvändigt.

GOveteran använder cookies, det handlar om en liten textfil som skickas från webbservern och som sparas av besökarens webbläsare. Informationen innehåller bland annat hur webbläsaren surfat på hemsidan, vilken version av webbläsare som använts samt information om vilka olika webbplatser som besökts.


GOveteran använder cookies för att exempelvis kunna få fram statistik kring hur besökarna beter sig på vår hemsida och för att få hemsidan att fungera bättre, så som att öka funktionaliteten och göra det enklare för besökare på en webbplats. Vi använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida.
GOveteran kan använda sig av tredjepart som Google Analytics, för att analysera och optimera trafiken till och på vår hemsida. GOveteran kan även använda sig av tredje part, Facebook, Linkedin, Twitter eller andra sociala nätverk för att kunna anpassa marknadsföring till dig.

Vi använder all vår statistik i anonym och samlad form. Det innebär att vi inte tar fram information om enskilda användare utan enbart om trafik och trafikleverantörer.

Alla besökare har rätt att tacka nej till cookies, men det finns en stor risk att hemsidan inte uppträder på ett korrekt sätt om cookies inte accepteras. Alla webbläsare går att ställa in så att de inte accepterar cookies. Det gör man vanligast under fliken inställningar i webbläsaren.

Ändring av GOveterans integritetspolicy


GOveteran kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Hyr en Pensionär

Bli först med att få ta del av alla våra nyheter och erbjudanden.

Hyr en pensionär! Ingen utmaning är för stor. Vi börjar med att lyssna! GOveteran är Sveriges första veteranbemanningsföretag grundat 2005

Copyright © 2023 GOveteran ROT- och RUT-tjänster samt senior bemanning och rekrytering till företag.